Moduly

Zpracování mezd

Systém Signys mzdy obsahuje velké množství mzdových složek pro výpočet mezd. Každá mzdová složka má předdefinovány údaje pro požadovaný výpočet (typ mzdové složky, příznak daně, příznak odvodu na sociální zabezpečení, příznak odvodu na zdravotní pojištění atd.). Tyto údaje jsou již připraveny od dodavatele IS. Uživatel však má možnost si dále potřebné mzdové složky přidávat a konfigurovat podle potřeb jeho společnosti. Lze tak snadno nastavit např. vlastní způsob odměňování (procentní či korunové), příplatky, podrobné rozlišení mezd atd.

Přiřazením mzdových složek k pracovně - právnímu vztahu tak při zahájení výpočtu mezd dochází k automatickému zpracování těchto mzdových složek. Uživatel však může k těmto automatickým složkám přidat i volné, platné pro zpracovávané období.

Výpočet mezd je možné provádět jak hromadně pro všechny aktivní PPV, tak jednotlivě pro každého zaměstnance. Při potřebných korekcích při stanovování mzdy lze provádět opakované výpočty. Zpracovaná a odvedená období jsou poté uzamčena, takže nemůže dojít k jejich nevědomému přepisu při pořizování dalších období.

V případě rozpracovaného období je uživateli poskytnuta možnost přestupu k nahlédnutí do období minulých, a to jak za celou evidenci, tak pro konkrétní PPV, pro který uživatel právě provádí výpočet. Při potřebě informací z minulých období tak zůstává zachován rozpracovaný výpočet a zároveň není potřeba přestupovat do jiných agend.

Výpočet mzdy vychází z údajů automatických (předdefinovaných) mzdových složek u PPV, odpracované doby PPV (nemoci, dovolená atd.) a doplněných údajů PPV přímo pro konkrétní období. Při výpočtu mzdy systém Signys provádí kontrolu zadaných údajů a upozorní na nedostatky či chyby v zadání. Mzdové listy v systému Signys jsou rozšířeny o možnost nadefinovat si vlastní předpis mzdových listů. Takto nadefinované mzdové listy se využívají především pro vlastní potřebu společnosti.

Ze zpracovaných mezd uživatel vytváří nejen zákonem určené výstupy a hlášení, ale může si provádět i firemní analýzy, a to jak za jednotlivé zaměstnance, tak za oddělení, celou společnost, dané období atd. Analýzy slouží např. k přehledu o vývoji mezd jednotlivých zaměstnanců, mzdových nákladech celé společnosti, mzdách jednotlivých oddělení atd. Systém dále podporuje pomocí definice mzdových složek evidenci příspěvků na penzijní a životní pojištění jednotlivých zaměstnanců.

Výsledky výpočtu

Výsledkem výpočtu mezd jsou vždy - mzdový rozpis - mzdové pohyby, aktualizace průměrné mzdy (čtvrtletně), výplatní pásky a jejich tisk, tisk výplatnice, aktualizace dovolené, vytvoření přehledu pro sociální pojištění, vytvoření přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny, vytvoření platebního příkazu pro mzdy a jeho export do elektronického bankovnictví, zpracování pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (čtvrtletně), vytvoření ostatního účetního dokladu z mezd pro zpracování v účetním systému (není povinné), uzavření období (podle potřeby)

Další podporované evidence

Systém dále zpracovává a podporuje evidence - příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, mzdové listy jednotlivých zaměstnanců i za celou společnost (či střediska atd.), potvrzení o zdanitelných příjmech, roční výpočet daně a zúčtování záloh, zápočtový list.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490