Moduly

Výrobní kalkulace

Výroba v IS Signys může využívat volně parametrizovatelné kalkulační vzorce, které lze definovat v několika vstupních bodech. Kalkulační vzorce mohou být složeny z konstant, povolených funkcí, povolených proměnných a mezivýsledků jednotlivých složek vzorce.

Kalkulační vzorec může být sestaven tak, že výsledkem jsou samostatné nákladové položky, jako např. materiál, práce, režie, kooperace atd.. Kalkulace jsou součástí každého výrobního dokladu, který poté obsahuje tyto kalkulační skupiny a celkový zkalkulovaný náklad jak pro kus, tak pro celý doklad.

Kalkulačních vzorců může být libovolné množství. Může tak docházet k různým kalkulacím pro různé výrobky.

Do kalkulačních vzorců vstupují mzdové náklady, náklady strojů, režie, materiál, čas atd. a to vše s možností oddělení pro jednotlivá pracoviště, střediska, divize. Může se tak mj. stanovit výpočet nákladů na jednotlivá pracoviště, kterými výroba prochází. Ceny materiálů v kalkulacích lze používat jak skladové, tak nákupní, objednávkové nebo poslední známé nákupní.

S ohledem na výrobu polotovarů mohou kalkulace probíhat dvojím způsobem – výpočet materiálových nákladů na polotovary na každém stupni výroby, které poté vstupují do vyšší úrovně pouze s hodnotou materiálu a ostatní hodnoty jsou započteny až ve finální úrovni nebo každá úroveň kalkulačního členění je spočítána podle kalkulačního vzorce samostatně a na finální úrovni jsou hodnoty sečteny.

Kalkulace kooperací je prováděna odděleně a podle sjednaných podmínek mezi výrobcem a kooperátorem (přidaná hodnota).

Kalkulační vzorce lze aplikovat na výrobních zakázkách, jako operativní kalkulace nad plánovanou výrobou, na výrobní dávce, na výrobě polotovaru, při převodu dokončené výroby, na kooperacích.

Plánované kalkulace je možné provádět v libovolném okamžiku pro zvolenou vyráběnou položku. Pro plánované kalkulace mohou být využívány standardní výrobní kalkulační vzorce nebo samostatné, které slouží pouze pro plánované (předvýrobní) kalkulace.

Při ukončení výrobní dávky systém Signys vyhodnotí na základě spotřebovaného materiálu a kalkulačních vzorců skutečné náklady na danou dávku a kus v dávce.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490