Moduly

Účetnictví

Při vedení účetnictví v systému Signys® se vychází z vystavených a pořízených dokladů - finančních i skladových, podle způsobu účtování. Účetnictví tak soustřeďuje všechny účtovatelné doklady a zaúčtované doklady tvoří účetní knihy a účetní stavy. Účetnictví a účetní výstupy je možné sledovat za klasické účetní období (kalendářní rok) i za tzv. hospodářský rok.

Údaje jsou členěny podle analytických účtů, po zakázkách, obchodních případech, střediscích. Účtový rozvrh je možné sestavit s použitím předdefinovaných vzorů (účtová osnova) a je možné zavést libovolné analytické účty. Analytika může být až sedmimístná, čímž vzniká až desetimístné číslo účtu.

Součástí účetního deníku jsou funkce pro párování dokladů (saldokonta), rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow.

Zaúčtování dokladů může být poté provedeno na každém dokladu zvlášť nebo dávkově. Předkontace dokladů může být automatická při vystavování dokladů nebo na vyžádání. Při zaúčtování nabízí systém Signys sofistikované kontrolní mechanismy, které brání zaúčtování způsobem odporujícím zákonu o účetnictví a českým účetním standardům.

Typy předkontací lze nastavit, takže běžný uživatel při rutinní práci s doklady (např. prodej zboží) nemusí znát účetní rozvrh společnosti a předkontuje doklad podle slovního zadání. Předkontace mohou být vázány i na jednotlivé položky ve skladu. Tím se zajistí automatické účtování odlišných položek na jednom účetním dokladu. Automaticky lze také nastavit účtování na účty pro členění DPH podle sazeb.

Systém Signys® umožňuje ve všech dokladech včetně evidence majetku vedení střediskového účetnictví. Toto rozšíření dává uživateli možnost detailnějšího pohledu na společnost.

Při účtování je možné paralelně pracovat s cizími měnami. V systému Signys lze také tvořit výstupy pro zahraničí, např. pro zahraniční společnosti, a to včetně cizojazyčných názvů účtů.

Finanční doklady obsahují všechny potřebné analýzy pro běžný chod firmy a při vystavování dokladů může docházet k automatickému předkontování.

Účetní deník obsahuje funkce pro převod zůstatků účtů do nového účetního období. Pro vyhodnocování účetních dat je v účetním deníku zabudován analytický modul a operativní součtová analýza podle různých kritérií. Analytický modul i součtová analýza jsou plně nastavitelné podle potřeb uživatele tak, aby výsledkem byla data, potřebná v daný okamžik.

Systém Signys® obsahuje nástroje pro snadnou tvorbu účetní závěrky, jako jsou automatická tvorba kurzových rozdílů pohledávek a závazků, tvorba konečného účtu rozvážného a tvorba účtu zisků a ztrát. Po provedení účetní závěrky je možné účetnictví daného uzavřeného období uzamknout a tak mít jistotu, že nedojde ke změně již zkontrolovaných údajů.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490