Moduly

Banka - pokladna

Při platbách přijatých a vydaných finančních dokladů jsou automaticky údaje zadávány do evidence pokladny či banky, podle způsobu platby, čímž odpadá nutnost přepisování a dvojího zadávání údajů. Každý doklad u sebe nese informace o dokladu, kterým byla platba provedena s možností okamžitého náhledu dokladu. Systém přijímá a provádí finanční úhrady samozřejmě jak celkové, tak částečné (několikanásobné). Zároveň je ale také možné provádět úhrady, kdy jedna platba hradí více dokladů. Při částečných i hromadných úhradách je na dokladech opět zaznamenávána celá historie plateb. Všechny moduly podléhají nastavení přístupových oprávnění, stejně jako ostatní evidence v systému Signys®.

Banka

Systém Signys® nabízí formou modulu Banka komplexní práci s bankovními výpisy. Pro každý bankovní účet je možné zřídit samostatnou bankovní knih a v ní následně evidovat veškeré pohyby na účtu včetně jeho zůstatku.

V rámci bankovní knihy je možné pracovat jak s tuzemskou měnou, tak s účty v cizích měnách, kdy jsou pohyby a zůstatek na účtu vyčíslovány v těchto měnách. Z modulu Banka je prováděno přímé účtování.

Zároveň modul nabízí správu úvěrových, kontokorentních či bankovních účtů.

Systém nabízí plnou podporu elektronického bankovnictví všech našich velkých finančních ústavů. Ve výsledku pak pořízení bankovního výpisu představuje rychlou a jednoduchou činnost, kdy jednou operací dojde k pořízení všech položek výpisu a zároveň odsouhlasení přikázaných plateb a úhradě došlých pohledávek z výpisu. Samozřejmostí je automatická tvorba případných kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání.

Pokladna

Evidence pokladních dokladů v IS Signys® umožňuje členění na příjmové a výdajové doklady, neustále zobrazuje aktuální zůstatek v pokladně. To vše pro tuzemsko i valutové pokladny. Valutové pokladny jsou evidovány v samostatných pokladních knihách.

Pokladním dokladem může být daňový doklad, představující přímý výdaj či příjem na zboží, služby. Stejně tak se může jednat o úhradu pohledávky, závazku, příjemky – zde je doklad jednoduše a rychle tvořen přímo z dané faktury přijaté či vydané. Úhrada více faktur jedním pokladním dokladem je samozřejmostí.

Modul Pokladna umožňuje také příjem hotovostních záloh, které jsou při odběru zboží automaticky promítnuty do prodejního dokladu.

Platební příkazy

Jednoduché, rychlé a ve správný čas – to jsou základní parametry pro úhradu závazků pomocí platebních příkazů v IS Signys®. Tyto příkazy nabízí přímé napojení na komunikaci elektronickou formou se všemi našimi hlavními bankovními ústavy. Položky do příkazů jsou vkládány z již pořízených závazků nebo je možné položky pořídit na příkaz ručně (převody mezi účty atd.)

Samozřejmostí jsou kontroly, kdy není možné uhradit jeden doklad podruhé. Při částečných úhradách jsou k příkazu nabízeny pouze zbylé částky, taktéž jsou zohledňovány již přikázané hodnoty. Kdy a v jaké výši byl závazek přikázán je zaznamenáno přímo na konkrétní závazek. Uživatel má na závazcích také možnost kromě standardnho data splatnosti zadání tzv. plánovaného datumu platby, které je bráno v úvahu při tvorbě příkazu.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490